Kyrkor

krhamn_kyrkkrhamn
KRISTINEHAMN
Kyrkan är belägen i stadens centrala delar och uppfördes 1847-1858. Kyrkan är murad av tegel och har ett treskeppigt långhus med utbyggt tresidigt avslutat kor samt dubbla västtorn med en avdelad sakristia i långhusets nordöstra hörn.


krhamn_kyrkbjorneborg
BJÖRNEBORG
Björneborgs kyrka tillhör Visnums församling. Den är tämligen ny och uppfördes i tegel och invigdes 27 maj 1956. Utanför kyrkan står en klockstapel. Koret avskiljs från övriga kyrkan med en valvöppningsförsedd vägg. I koret finns en stor väggmålning. För at besöka kyrkan åker du Riksväg 26 från Kristinehamn mot Mariestad. Vänster efter ca 8 km skylt Björneborg/Degerfors. Kyrkan ligger på vänster sida i början av infarten till samhället.


krhamn_kyrkrudskoga
RUDSKOGA
Rudskoga kyrka stod färdig för invigning 1777. En större restaurering genomfördes 1935-36. Kyrkan har ett brett och rymligt kyrkorum i gustaviansk stil. Flera inventarier finns bevarade från en äldre träkyrka på samma plats. Bl a en altartavla från 1707, predikstolen från 1691 och två 1700-tals brudstolar. I kyrkan finns bl a den äldsta madonnaskulpturen i Värmland från 1100-talets slut. För att ta sig till kyrkan åker man Rv 26 från Kristinehamn mot Mariestad. Vänster efter ca 35 km följer man skylten Karlskoga. Följer vägen ca 7 km och svänger höger vid skylten Rudskoga Kyrka.


krhamn_kyrkvisnum
VISNUM
Kyrkan är upförd 1733. Kyrkan är spånklädd och har en fristående klockstapel. I kyrkan finns bl a ett triumfkrucifix från 1300-talet, en S:t Olofsbild från 1400-talet. Den timrade kyrkan har korsformad plan, utbyggd sakristia mellan den östra och norra korsarmen samt vapenhus framför väst-, syd- och nordgaveln. Ingångar via vapenhusen. Kyrkan är såväl exteriört som interiört välbevarad.


krhamn_kyrkvisnumkil
VISNUMS KIL
Kyrkan byggdes 1754-56. Altaruppsatsen är från 1690, överstycket tillkom 1773. Dopfunten i trä är från 1720. Från medeltiden finns flers skulpturer, bl a en madonna och en biskopsbild från 1200-talet, samt den märkliga S:t Göran och draken som härstammar från 1300-talet.


krhamn_kyrkolme
ÖLME
Kyrkan uppfördes 1787-1788 Strax öster om kyrkan ligger ett gravfält från järnåldern. Ölme kyrka är vitputsad stenkyrka belägen på en kulle omgiven av odlad slätt. I samband med renovering av byggnaden 1927 byggde man till en sakristia på långhusets nordsida. På kyrkogården står ett timrat bisättningshus som troligen härrör från 1700-tal och utgör ett av landskapets äldsta ännu bevarade byggnader.